Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Rada Rodziców


... z Regulaminu Rady Rodziców

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 

 1. Celem Rady Rodziców jest realizowanie praktycznych zadań doskonalenia całego procesu wychowania i nauczania dzieci przez zapewnienie ścisłej współpracy pomiędzy domem a szkołą, które wspólnie powinny wypełniać swe komplementarne funkcje.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz społecznej funkcji szkoły.
 3. Do ważniejszych zadań Rady Rodziców należy:
 • zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez występowanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
 • współpraca z organami szkoły w zakresie zapewnienia rodzicom rzetelnej informacji o:

       - planach dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie,

       - regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

      - postępach w nauce i zachowaniu dziecka,

      - możliwości uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia     dziecka,

 • organizowanie samopomocy rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim,
 • współudział w organizacji różnych form zajęć pozalekcyjnych uczniów,
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 • gromadzenie  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, szczególnie w zakresie dydaktycznym i wychowawczym, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności.